8 КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА „ДОБРО ПРАШАЊЕ“
 1. Има само едно „добро прашање“

  „Доброто прашање“ е вистинското за вашата група, во вистинското време, во вистинскиот контекст. Се разбира, не постои ниту едно „добро прашање“ кое важи во апсолутна смисла. Идентификувањето на добро прашање е потребно за да институцијата на која и се поставува не се не се збуни при давањето на одговори.
 2. „Доброто прашање“ треба да одговара на интересите и капацитетите на вашата младинска заедница

  „Доброто прашање“ не мора да биде поврзано со она што е најпотребно, туку она што најмногу ни се допаѓа. Стратешки треба да изберете тема за која интересот на групата млади е најголем. Ова ќе помогне да се задржи вниманието а групата ќе го следи процесот до крај.
 3. „Доброто прашање“ не е само за професионалци

  „Доброто прашање“ ги избегнува аспектите кои се премногу технички, кои бараат премногу време и енергија за да се проучи темата без да се пренесе прашањето што е можно подобро и да се направи процесот на следење достапен само за одредени луѓе. Оттука, едноставно прашање не е нужно помалку ефикасно: но со истото ќе биде полесно да се дојде до консензус.
 4. „Доброто прашање“ се однесува на контекстот во кој живее вашата група млади луѓе

  „Доброто прашање“ треба да биде за контекстот во кој живеете. Ќе биде полесно да се следи релевантниот одговор и да не се обесхрабриме ако резултатите не дојдат веднаш.
 5. „Доброто прашање“ се занимава со тесна тема

  „Добро прашање“ треба да ги земе предвид напорите за следење на одговорот. Пазете се од ризикот да останете без време или енергија. Затоа е секогаш подобро да изберете прашање кое можеби е помало, но ви овозможува да го следите до крај.
 6. „Доброто прашање“ подразбира одговор што може ефективно да се следи

  Прашањето треба да биде формулирано за да може да се следи; т.е. треба да биде можно да се идентификуваат специфични индикатори кои овозможуваат објективно и точно следење на одговорот. Прашањето што не дозволува елаборирани индикатори ризикува да биде апстрактно, немерливо по неговото влијание и тешко (или премногу едноставно ако сме генерички) за спроведување.
 7. „Доброто прашање“ бара вистински одговор; тоа не треба да биде реторичко или обвинување

  Пазете се од „лажни прашања“. Треба да се формулира „добро прашање“ за да се активира другата страна да реагира. Наместо тоа, реторичките прашања сугерираат конкретен одговор, додека акузаторните прашања имаат за цел да покажат прст и секако да не добијат информации.
 8. „Доброто прашање“ поставува разумен рок за контакт

  Секогаш треба да има доволно време да се добие одговор. Без разлика дали се работи за 30 дена, 100 дена или 365 дена, вашата група треба да им даде на носителите на одлуки соодветна временска рамка за да реагираат на прашањето.
Играјте ја играта за меморија