ОПИШИ МЕСТО НА ИКЛУЗИВНО ОПШТЕСТВО

Кои од овие елементи мислите дека се суштински за создавање на инклузивно општество? Изберете шест.

Мое инклузивно општество